Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice


Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice
Sídlo družstva: Dřevohostice
IČ: 00149098

Čl. 1

 • Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v odd. Dr XXI, vložka č. 63 dne 1.1.1992.
 • Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, zejména vlastníků zemědělské půdy a jiného majetku, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských, sociálních a dalších potřeb svých členů. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou.
 • Družstvo je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky.
 • Členové neručí za závazky družstva svým majetkem v osobním nebo soukromém vlastnictví. Členové ručí za závazky či ztrátu družstva do výše základního členského vkladu, t.j. částkou 20.000, Kč.
 • Družstvo poskytuje svým členům výhody v souladu se svými možnostmi, v souladu s těmito stanovami a usneseními představenstva a členské schůze.

Čl. 2

Předmětem podnikání družstva je:

 • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování, nebo dalšího prodeje
 • silniční motorová doprava
 • výroba a opravy zemědělských strojů
 • opravy motorových vozidel
 • výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 3 živnostenského zákona
 • revize elektrických zařízení
 • montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Čl. 3

 • Družstvo hospodaří se svým majetkem, nakládá s ním účelně a hospodárně s cílem vytvářet co nejvyšší zisk.
 • Družstvo hospodaří na půdě vlastníků svých členů i nečlenů, na obecní půdě, dále na půdě přenechané družstvu Pozemkovým fondem a na půdě ve vlastnictví jiných subjektů. Družstvo užívá půdu vlastníků, obecní půdu, půdu Pozemkového fondu, případně půdu jiných subjektů na základě nájemních smluv, a za užíváni platí nájemné. Rozhodování o výši nájemného přísluší představenstvu družstva.
 • Družstvo hospodaří samostatně v souladu s těmito stanovami a ostatními vnitrodružstevními předpisy a podle rozhodnutí orgánů družstva.
 • Pokud členská schůze neurčí jinak, rozhoduje o majetku družstva představenstvo nebo jím určená osoba.
 • Družstvo může zřizovat fondy dle svých potřeb a v souladu se zákonem. O zřízení fondu rozhoduje představenstvo družstva.
 • Ze zisku hradí družstvo přednostně daně a odvody. O užití zbylého (disponibilního) zisku rozhoduje členská schůze.
 • Členská schůze při rozhodování o rozdělení disponibilního zisku upřednostňuje rozvojové potřeby družstva.

Čl. 4

 • Členy družstva mohou být osoby fyzické a právnické. Fyzická osoba může být členem s pracovním vztahem nebo bez pracovního vztahu k družstvu. Členství nezakládá nárok člena na práci v družstvu. Fyzická osoba člen s pracovním vztahem k družstvu musí mít ukončenou povinnou školní docházku.
 • Výše základního členského vkladu je 20.000, Kč. Další majetkovou účast, převyšující základní členský vklad ve výši 20.000, Kč ponechávají členové ve správě družstva a výše majetkové účasti tvoří základ pro stanovení úroku z této majetkové účasti, který se vyplácí jednou ročně minimálně ve výši 1 %.
 • Členský vklad právnické osoby je určen ve výši jednoho základního členského vkladu násobeného počtem fyzických osob jež právnickou osobu tvoří.
 • Členství v družstvu vzniká po zaplacení základního členského vkladu dnem, o kterém rozhodne představenstvo družstva. Základní členský vklad se hradí do 1 měsíce od schválení členství představenstvem, a to na bankovní účet družstva, nebo v hotovosti.
 • Členem družstva se stane dědic zemřelého člena družstva, na kterého dědictvím přejde majetkový podíl zemřelého člena, pokud se tento dědic prokáže družstvu rozhodnutím příslušného soudu o dědictví majetkového podílu a pokud se přihlásí písemně u družstva o členství do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o dědictví.
 • Družstvo vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisují:
  • jméno a bydliště nebo sídlo, rodné číslo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
  • den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
  • výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.

Čl.5

Členství v družstvu zaniká:

 • písemnou dohodou schválenou představenstvem družstva,
 • vystoupením člena, členství zaniká uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva,
 • vyloučením člena, o kterém je oprávněno rozhodnout představenstvo družstva v případě, že člen
  • opětovně a přes výstrahu poruší některou členskou povinnost, zejména povinnost vyplývající z pracovního vztahu k družstvu,
  • byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal na majetku družstva nebo na některém členovi družstva nebo byl odsouzen pro nedbalostní trestný čin svědčící o lhostejném vztahu k majetku družstva nebo o ledabylém výkonu práce,
  • podniká v rozporu s hospodářskými zájmy družstva (nekalá soutěž) apod.

Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. To platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.

 • převodem družstevního podílu,
 • přechodem družstevního podílu,
 • smrtí člena družstva,
 • zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
 • prohlášením konkursu na majetek člena družstva,
 • zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena družstva,
 • doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením
 • výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,
 • zánikem družstva bez právního nástupce.

Čl. 6

Člen má tato práva:

 • podílet se na řízení a kontrole družstva,
 • volit a být volen do orgánů družstva,
 • předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován,
 • podílet se na zisku družstva ve výši stanovené členskou schůzí,
 • na odprodej zemědělských výrobků, které družstvo nepotřebuje a to v souladu se záměry družstva,
 • vkládat další majetkovou účast do družstva a podílet se na jejím efektu,
 • na vypořádací podíl při zániku členství ve výši 20.000, Kč po provedení zákonných odvodů a srážek,
 • majetkový podíl z transformace fyzických osob nebo jeho část se souhlasem představenstva smluvně převádět na jiného člena družstva, hodnota majetkového podílu je součástí dědictví a jeho dědění je zaručeno. Družstvo je dědici povinno vyplatit vypořádací podíl ve výši 20.000, Kč po provedení zákonných odvodů a srážek.
 • na vypořádání další majetkové účasti. Další majetková účast se po ukončení členství, nebo v případě dědictví po zemřelém členovi vypořádá po sedmi letech od ukončení členství,
 • pokud se člen (nebo jeho dědic) a družstvo nedohodnou jinak.

Člen má tyto povinnosti:

 • dodržovat stanovy a ostatní vnitrodružstevní předpisy a plnit usnesení orgánů družstva,
 • složit základní členský vklad ve výši 20.000, Kč,
 • upevňovat a rozvíjet družstevní hospodaření, chránit a zvelebovat majetek družstva,
 • pronajmout družstvu jako nájemci pozemky ve výměře, kterou vlastní,
 • informovat družstvo neprodleně o nastalých změnách v osobních poměrech, majících vliv a souvislost s poskytováním dávek, výhod apod.,
 • plnit povinnosti stanovené zákoníkem práce, je-li člen zaměstnancem družstva,
 • uhradit družstvu škodu způsobenou na majetku družstva, a to ve výši stanovené představenstvem,
 • oznámit představenstvu, nebo svému nadřízenému podezření z trestné činnosti proti družstvu.

 

Čl. 7

Orgány družstva jsou:

 • členská schůze,
 • představenstvo,
 • kontrolní komise,
 • předseda a místopředseda.

Čl. 8

 • Nejvyšším orgánem družstva je schůze všech členů družstva - členská schůze.
 • Členská schůze volí předsedu, místopředsedu, představenstvo a kontrolní komisi.
 • Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
 • Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise, nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.
 • Na žádost alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze.

Čl. 9

 • Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů.
 • Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.

Čl. 10

 • Člen má pro hlasování na členské schůzi přidělen určitý počet hlasů ve výši součtu základního členského vkladu a další majetkové účasti do družstva. Člen musí mít minimálně 1 hlas, přičemž 1 hlas představuje celkovou majetkovou účast ve výši 20.000 - 100.000 Kč a další hlas přísluší členovi za každých (i započatých) 100.000 Kč.
 • Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů.
 • Člen družstva se může nechat na členské schůzi zastoupit jiným členem, a to na základě písemné plné moci, kterou předloží členské schůzi.
 • Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud je usnesení v rozporu s právními předpisy nebo těmito stanovami. Tento návrh však soudu může podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala nebo jestliže do jednoho měsíce od konání členské schůze oznámil svou námitku představenstvu. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu.
 • Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení členských schůzí v úplném znění bez zbytečného odkladu uveřejní představenstvo oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání poslední členské schůze na informační desce družstva.

Čl. 11

 • Představenstvo je volený kolektivní orgán, který má 7 členů včetně předsedy a místopředsedy.
 • Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu.
 • Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Právní úkony za představenstvo činí předseda nebo místopředseda družstva, který k nim připojuje svůj podpis. Je li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Jiná osoba může činit právní úkony za družstvo jen na základě písemného zmocnění předsedou.
 • Představenstvo se schází podle potřeby. Představenstvo se musí sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
 • Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze a je jí za svou činnost odpovědné.

Čl. 12

 • Předseda družstva řídí jednání představenstva a organizuje jeho činnost.
 • Předseda družstva organizuje a řídí běžnou hospodářskou činnost družstva a odpovídá za ni představenstvu.
 • Předseda družstva je vázán při své činnosti rozhodnutími členské schůze a představenstva.
 • Předseda je předsedou družstva i představenstva.
 • Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

Čl. 13

 • Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Kontrolní komise je nezávislá na všech ostatních orgánech družstva a za svou činnost odpovídá pouze členské schůzi.
 • Kontrolní komise má 3 členy, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Kontrolní komisi svolává ke svému jednání předseda nejméně jednou za tři měsíce.
 • Kontrolní komise dává písemné stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva.
 • Kontrolní komise upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstvo, popř. jiné orgány družstva a vyžaduje sjednání nápravy.
 • Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.

Čl. 14

 • Každému členovi představenstva a kontrolní komise družstva náleží při hlasování jeden hlas. Hlasuje se veřejně o všech otázkách, pokud se představenstvo nebo kontrolní komise ve zvláštním usnesení nedohodnou jinak.
 • Pro platnost usnesení představenstva a kontrolní komise je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných na schůzi.

Čl. 15

 • Do orgánů družstva mohou byt voleni jen členové družstva starší 18 let.
 • Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který jej do funkce zvolil. Tento orgán projedná odstoupení zvoleného člena na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděl, nejpozději však do 3 měsíců od doručení odstoupení. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.

Čl. 16

 • Funkční období volených orgánů družstva jsou 4 roky.
 • Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné.

Čl. 17

 • Zrušení a likvidace družstva se řídí zákonem o obchodních korporacích.
 • Člen družstva, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení členské schůze. Má právo na vypořádáni podílu vůči právnímu nástupci družstva obdobně dle pravidel obsažených v čl.6 těchto stanov.

Čl. 18

Zemědělské družstvo zpravidla uzavírá s vlastníky pozemku nájemní smlouvu na dobu neurčitou, přičemž nájemní vztah je úplatný. Výpovědní lhůta z nájemního vztahu činí 5 let a začíná běžet od 1. 10. roku, v němž bude před tímto datem výpověď druhé straně doručena, přičemž jiná dohoda není vyloučena.

Čl. 19

Vnitřní organizaci družstva upravuje organizační řád družstva, který schvaluje představenstvo.
Družstvo svou činnost může upravovat v jiných svých vnitrodružstevních pravidlech schvalovaných představenstvem.

Čl. 20

Pokud tyto stanovy neurčují jinak, platí pro právní režim družstva zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zejména jeho ustanovení § 552 726.

 

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Zemědělského družstva Dřevohostice, konanou dne 14.3.2014 a tímto dnem nabývají účinnosti .
Tyto stanovy byly upraveny a doplněny členskou schůzí Zemědělského družstva Dřevohostice, konanou dne 18.3.2016 a tímto dnem nabývají účinnosti .

 

stáhnout stanovy v PDF