Rostlinná výroba

Z 2040 ha zemědělské půdy, na které družstvo hospodaří, tvoří 1951 ha orná půda a 89 ha je luk a pastvin. Pozem​ky se nacházejí v nadmořské výšce 220-335 m v katastrech obcí Dřevohostice, Turovice, Nahošovice, Lipová, Křtomil, Radkovy, Radkova Lhota, Oprostovice a v menší míře zasahují do katastrů Rychlov, Prusinovice, Domaželice, Blazice a Kladníky.
Skladba plodin je tvořena především obilovinami ( ozimá pšenice, ozimý ječmen, jarní ječmen, jarní pšenice) a velký podíl plochy zaujímá také kukuřice (silážní i zrnová), řepka, vojtěška, hrách na senáž a cukrovka. V menší míře jsou zastoupeny speciální plodiny jako mák a sója.

Živočišná výroba

Živočišná výroba je postavena na produkci mléka (350 ks dojnic plemene české strakaté) a hovězího žíru ( stádo 1000 ks býků kříženců masných plemen a vlastních červenostrakatých a 450 masných jalovic). Veškerá produkce býků je porážena na českých jatkách, naopak všechny jalovice jsou pro nezájem českých zpracovatelů určena pro italský, příp. rakouský trh. Na pastvinách v okolí Dřevohostic a Nahošovic bývají ke spatření masné krávy plemene Masný siementál (cca 55 ks), které zde odchovávají svá telata. Tyto plochy jsou cíleně zatravněny a tvoří určité ochranné pásmo v oblastech ohrožených možnými splachy při přívalových deštích. 

Zemědělské družstvo Dřevohostice hospodaří ve východní části okresu Přerov, na pomezí Valašska a Hané, v etnografické oblasti nazývané Záhoří. Plocha obhospodařovaných pozemků činí 2040 ha. Vzniklo k 1.1.1992 transformací původního JZD.

Družstvo je podnikem s kombinovanou produkcí s vysokou koncentrací skotu, která kolísá v závislosti na prodejích mezi 0,6 – 0,7 VDJ /ha. V rostlinné výrobě převažuje pěstování obilovin ( pšenice, ječmen), řepky, cukrovky a krmných plodin (kukuřice, vojtěška, hrách) s malým doplňkem speciálních plodin ( mák atd.). Krmné plodiny tvoří krmivovou základnu pro rozsáhlou živočišnou výrobu. Jejím základem je stádo 350 ks dojnic plemene České strakaté a 55 ks krav BTPM.

Velký důraz je kladen na udržení půdní úrodnosti a zachování půdní úrodnosti pro další generace. Vzhledem k uvedené intenzitě ŽV, která celá je provozována ve stelivovém provozu, jsou pozemky pravidelně hnojeny chlévskou mrvou, což je sice ekonomicky nákladná operace, ale půda je tímto zásobována organickou hmotou v nejpřijatelnější formě. Svůj význam pro osevní postup má i pěstování víceletých pícnin, především vojtěšky.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA
Pozvánka na výroční členskou schůzi 2022 - více v sekci Aktuality

Další foto


ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DŘEVOHOSTICE
Lapač 450, Dřevohostice 751 14


+420 581 705 942


www.zddrevohostice.cz


mapa (odkaz na mapy.cz)


info@zddrevohostice.cz


IČ: 00149098
DIČ : CZ00149098
Datová schránka : 9tztrbv
GDPR pověřenec: gdpr@zddrevohostice.cz

 ​ 
 stanovy družstva

Přímé kontakty

předseda družstva - Ing. Tomáš Vašina
   predseda@zddrevohostice.cz 
  581 705 948

agronom
   agronom@zddrevohostice.cz
581 705 953

ekonom
   ekonom@zddrevohostice.cz
581 705 951

živočišná výroba
   zdziv@seznam.cz
581 705 952, 581 705 954

mechanizace
   badura.josef@seznam.cz
581 705 956

mzdová účtárna / sekretariát
   mzdy.drevo@seznam.cz
581 705 950

účtárna
   fakturace.drevohostice@seznam.cz
581 705 951

spojovatelka
  581 705 942